Zabudowa Mieszkalno-usługowa w kwartale przy ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze 2021

Przedmiotem planowanej Inwestycji pod nazwą „Zabudowa mieszkalno – usługowa w kwartale przy ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze” jest budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach od strony ulic, z parkingami częściowo podziemnymi, zagospodarowaniem terenu, dojazdami, dojściami, i terenami zielonymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano tak, aby spełnić wszelkie wymagania oraz wytyczne wynikające z kontekstu miejsca, sąsiadującej zabudowy oraz układu i powiązań komunikacji kołowej i ciągów pieszych, istniejącego zainwestowania. Zasadnicza ideą urbanistyczna zabudowy jest usytuowanie jej wzdłuż ulicy Aglomeracyjnej oraz równolegle do ul. Stefana Batorego w postaci swego rodzaju „wstęgi” o zmiennej wysokości i załamującym się kształcie rzutu i bryły, wzrastającą do głównego narożnika przy skrzyżowaniu. Od strony wewnętrznej projektuje się niższą zabudowę, nawiązującą poprzez zastosowane rozwiązania materiałowe oraz skalę obiekty punktowe posadowione na wyniesionej płycie garażu. Cały zespół harmonijnie wpisuje się w otoczenie oraz nawiązuje dialog z sąsiednim budynkiem muzem. Wewnątrz kwartału zaprojektowano „zielone wnętrze” dla mieszkańców i przestrzeń prywatną, wytwarzając swego rodzaju „zielony spinacz” pomiędzy obszarem przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego i Stefabna Batorego. Stąd założenie głównej osi komunikacji pieszej, przecinającej cały teren, tworzącej wnętrza rekreacji i plac zabaw wyniesionej na poziom +1 poprzez schody oraz podnośniki. W koncepcji założono dwa miejsca rekreacji dla mieszkańców – jeden plac zabaw dla najmłodszych zlokalizowany na stropodachu garażu oraz teren z zielenią ułożoną w kaskadowej strukturze donic na pieszojezdni stanowiącej jednocześnie element drogi pożarowej od strony południowo-zachodniej. Wejścia główne na teren projektuje się od strony ulicy Aglomeracyjnej, dodatkowe wejścia od strony ul. Stefana Batorego i ul. Jarosława Dąbrowskiego. Do parkingów zaprojektowane zostały dwa wjazdy oraz rampy wewnętrzne na każdy poziom. Wjazdy rozłożono równomiernie w stosunku do ulic. Zaprojektowano dwupoziomowe parkingi podziemne. Zabudowę stanowi jeden budynek o zróżnicowanej wysokości z wprowadzonymi dylatacjami i podziałem na strefy pożarowe oraz 5 obiektów punktowych. Planuje się 2 kondygnacje podziemne dla lokalizacji parkingów oraz pom. technicznych i gospodarczych dla mieszkańców, w tym wbudowane 2 komory śmietnikowe, węzeł cieplny itp. z wjazdami od wewnętrznej drogi.

Autorzy
Ryszard Burbicki | Krzysztof Sokołowski | Kuba Czujkowski | Katarzyna Gralak
Inwestor
Budnex
Rok
2021
Powierzchnia terenu
15 573 m2
Powierzchnia całkowita
49 393 m2
Powierzchnia zabudowy
11 405 m2
Ilość mieszkań
394