Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Komplementariusz spółki Federacyjne Biuro Architektoniczne spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000750858 (dalej Spółka Przejmowana) oraz Zarząd spółki Federacyjne Biuro Architektoniczne spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741691 (dalej Spółka Przejmująca), informują, że w dniu 22 grudnia 2021 r. uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek.

Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.