Siedziba urzędu skarbowego oraz urzędu celno-skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim 2020

Teren opracowania konkursowego, oznaczony w MPZP symbolem UP oraz UP/KS, zlokalizowany jest w pobliżu centralnej części miasta Gorzowa, w pasmie terenów zielonych wzdłuż nabrzeża rzeki Warta, w obrębie Wału Okrężnego. Wzdłuż nabrzeża rzeki Warta planowane są ciągi piesze o charakterze bulwarów nadwodnych, graniczących bezpośrednio z Terenem Inwestycji. Proponowany Projekt budynku i zagospodarowania terenu to wyważona koncepcja pomiędzy możliwie kompaktowym układem i obrysem budynku a ogólnodostępnym założeniem przestrzeni wokół, przeznaczonej zarówno dla użytkowników Budynku, jak i sąsiednich funkcji publicznych, rekreacyjnych I mieszkaniowo-usługowych. W koncepcji zag. terenu wokół przyjęto połączenie ukształtowanego poprzez występowanie wyniesionej korony wału (23.5m n.p.m.) w stosunku do projektowanych dróg dojazdowych oznaczonych w MPZP jako KDD (20.5m n.p.m.) spadku terenu, poprzez wypełnienie powstałej różnicy poziomów placem ogólnodostępnym o eliptycznej formie, stanowiącym łącznik pomiędzy różnymi poziomami przylegających ulic. Plac zaprojektowano w postaci łagodnej skarpy z siedziskami schodzącymi kaskadowo w stronę zieleni parkowej. Różnicę terenów wykorzystano dla lokalizacji 1. kondygnacji nadziemnej Budynku, zawierającej pomieszczenia techniczne oraz archiwa. Takie rozwiązanie pozwala zoptymalizować gabaryty i koszty realizacji części zabudowanej, przy maksymalizacji przestrzeni ogólnodostępnej i powierzchni biologicznie czynnej. Przestrzeń otwarta od strony rzeki stanowi wielofunkcyjny plac publiczny o dużym potencjale możliwości adaptacyjnych na cele: organizacji imprez, rekreacji, integracji kulturowej i społecznej. Plac podzielono na strefy: skarpy z siedziskami, części na ok.200 osób, dedykowanej dla potrzeb Urzędu Celno-Skarbowego, strefy przejściowej z widokiem na salę obsługi.

W zagospodarowaniu wykorzystano maksymalnie naturalne ukształtowanie terenu a w sposobie posadowienia Budynku I kształtowania jego otoczenia zwrócono szczególną uwagę na optymalizację robót ziemnych w trakcie budowy. Projekt jest proekologiczny, w maksymalny sposób wykorzystuje zastany potencjał terenu, a powstała przestrzeń Placu, w połączeniu z terenami nadbrzeżnymi tworzy naturalny zespół architektoniczno-krajobrazowy. Usytuowanie I wysokość Budynku zaprojektowano tak, by wykorzystać istniejące rzędne ulic i korony wału, nawiązać do planowanej sąsiedniej zabudowy i jednocześnie wykorzystać walory widokowe na panoramę Miasta i Rzeki. Zaprojektowane otoczenie wpisuje się w „zielony” charakter miejsca a Plac jest przyjazną przestrzenią dla użytkowników i przyszłych mieszkańców tej części Miasta. Plac możliwy do wykorzystania przez użytkowników obiektu, mieszkańców oraz petentów jako wielofunkcyjny teren sprzyjający lokalnej aktywności społecznej, może stać się jej centrum z zapleczem w postaci nowoczesnego obiektu administracyjnego.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Krzysztof Sokołowski, Kuba Czujkowski, Hanna Brejdak, Magdalena Łukowska
Inwestor
Urząd celny I celno-skarbowy w Gorzowie wielkopolskim
Rok
2020
Powierzchnia całkowita
9490 m2